0

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Sklep internetowy Sportomat działający pod adresem www.sportomat.pl prowadzi działalność handlową w zakresie sprzedaży sprzętu sportowego oraz sprzętu turystycznego. Właścicielem sklepu jest Bordom Dominik Borowicz - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Dąbrowie k. Poznania.

 

 

2. Nr REGON 302251607, NIP 618-190-59-36,

 

 

3. Sklep Sportomat prowadzi sprzedaż wysyłkową na terenie Polski i Europy.

 

 

Adres do korespondencji:

 

Bordom Monika Borowicz, ul. Słoneczna 9, 62-070 Dąbrowa

 

Adres do zwrotu towaru:

 

Bordom Monika Borowicz, ul. Słoneczna 9, 62-070 Dąbrowa

 

Konto bankowe Sprzedawcy:

 

Bordom Monika Borowicz 04 1140 2004 0000 3402 7448 2644

MBank Bordom Monika Borowicz, ul. Słoneczna 9, 62-070 Dąbrowa

 

4. Zapytania mogą być kierowane na adres poczty elektronicznej sklep@sportomat.pl lub na numer telefonu 662 038 992. Reklamacje należy kierować na adres sklep@sportomat.pl. Kontakt telefoniczny z obsługą sklepu jest możliwy od poniedziałku do niedzieli w godzinach od 9:00 do 21:00.

 

 

5. Użyte w regulaminie pojęcia oznaczają:

 

 

Sprzedawca - Bordom Monika Borowicz, ul. Słoneczna 9, 62-070 Dąbrowa

 

Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem URL www.sportomat.pl

Klient (Zamawiający) - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu

Towar - produkty oferowane przez Sprzedawcę do sprzedaży detalicznej w Sklepie.

Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca Kosztów dostarczenia Towaru

Zamówienie - zestaw Towarów określonych do realizacji, zgodnie z niniejszym regulaminem, przez Zamawiającego w formie elektronicznej

Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu Kodeks Cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

 

 

 

II. OFERTA

 

 

 

 

1. Produkty, prezentowane w Sklepie nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, natomiast określają one zaproszenie do składania ofert przez Zamawiających. Klient dokonując wypełniania Zamówienia za pomocą narzędzi dostępnych na stronie internetowej sklepu, składa ofertę kupna określonego Towaru na warunkach podanych w opisie produktu.

 

 

2. Ceny towarów podane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

 

 

4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do limitowania ilości zamawianych Towarów oferowanych w promocyjnych cenach, a także prawo do powodowanego zjawiskami niezależnymi, wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronie internetowej. Jeżeli zaistnieje sytuacja, w której z przyczyn obiektywnych, zamówionego Towaru nie będzie w magazynie, Klient jest bezzwłocznie informowany o tym fakcie i ma możliwość wyboru między zmianą kupowanego Towaru na inny, dłuższym czasem realizacji (jeśli jest możliwe jego sprowadzenie) lub rezygnacją z Zamówienia.

 

 

5. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby zdjęcia, opisy i dane techniczne umieszczonych w Sklepie produktów, były najbardziej jak to możliwe, zgodnie z rzeczywistością. W przypadku niewykluczonej zmiany niektórych parametrów technicznych przez producenta lub zmiany ceny produktu, pracownik obsługi jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Klienta i umożliwienia wycofania Zamówienia.

 

 

6. Znaczna część asortymentu - zwłaszcza produkty wielkogabarytowe - jest ze względów transportowych wysyłana w stanie wymagającym samodzielnego montażu. Do tych oraz innych produktów dołączona jest instrukcja montażu/obsługi.

 

 

7. W świetle prawa niektóre produkty z oferty Sklepu (m.in. miecze dekoracyjne, noże) są uznawane jako broń biała, co wyklucza je ze sprzedaży osobom w wieku poniżej 18 lat. Zamawiając jeden z tych produktów, Klient oświadcza iż jest osobą pełnoletnią oraz bierze na siebie odpowiedzialność związaną z ich użytkowaniem. Informacja o braku możliwości sprzedaży osobom niepełnoletnim jest widoczna w opisie każdego produktu, którego dotyczy.

 

 

 

 

III. PRZYJMOWANIE ZAMÓWIEŃ

 

 

 

 

1. Zamówienia można składać na jeden z następujących sposobów:

 

 

poprzez stronę internetową Sklepu

 

wysyłając e-mail na adres sklep@sportomat.pl

telefonicznie w godzinach pracy obsługi Sklepu

 

2. Podczas składania Zamówienia wymagane jest uzupełnienie:

 

 

nazwy, koloru, rozmiaru i ilości produktów

 

imienia i nazwiska odbiorcy

dokładnego adresu dostawy

numeru telefonu kontaktowego

adresu e-mail zamawiającego

 

3. Dokonywanie Zamówień w Sklepie jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku, natomiast ich realizacja odbywa się w godzinach określonych w formularzu Zamówienia.

 

 

4. W przypadku zamawiania przez stronę internetową Sklepu, wybór Towarów odbywa się poprzez ich dodanie do koszyka, a uzupełnienie danych osobowych w formularzu zamówieniowym. Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzanych danych w dowolnym czasie do momentu naciśnięcia przycisku „złóż zamówienie”.

 

 

5. Zamawiający ma możliwość wyboru formy płatności spośród następujących:

 

 

płatność przy odbiorze

 

przelew bankowy

przelew online transferuj.pl

 

Płatności można dokonywać przez kilka różnych form dzieląc całkowitą kwotę na kwoty cząstkowe i dokonując płatności jedna po drugiej każdorazowo określając preferowaną formę.

 

 

6. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych wyświetlane jest podsumowanie Zamówienia zawierające:

 

 

przedmiot zamówienia

 

jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Towarów

całkowitych kosztów dostawy

wybraną formę płatności

wybrany sposób dostawy

danych kontaktowych zamawiającego

danych adresowych odbiorcy Towaru

 

7. Złożenie zamówienia od tego momentu jest uwarunkowane akceptacją niniejszego regulaminu oraz kliknięciem przycisku „złóż zamówienie”.

 

 

8. Klient następnie otrzymuje e-mail z informacją o przyjęciu (akceptacji) zamówienia oraz z prośbą o potwierdzenie danych w nim zawartych przez kliknięcie na unikalny link do Sklepu.

 

 

9. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Zamawiającego np. w drodze kontaktu telefonicznego.

 

 

10. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień złożonych z nieprawidłowo wypełnionym formularzem lub po bezskutecznej próbie potwierdzenia Zamówienia.

 

 

11. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili otrzymania przez Sprzedawcę elektronicznego potwierdzenia, że wiadomość zawierająca akceptację Zamówienia została odebrana przez Zamawiającego. W zamówieniach telefonicznych natomiast, przez moment zawarcia umowy sprzedaży rozumieć należy czas rozmowy, w której pracownik obsługi Sklepu przyjął i potwierdził zamówienie.

 

 

12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.

 

 

13. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży następuje poprzez przesłanie Klientowi - na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar - wydruku potwierdzenia oraz dowodu zakupu (np. faktura VAT).

 

 

14. Treści umów sprzedaży zawieranych w Sklepie są przechowywane przez system informatyczny Sklepu przez okres co najmniej 6 miesięcy do daty zawarcia każdej z umów, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom umowy. Każdy Zamawiający, który dokonał procedury rejestracji, po zalogowaniu, ma dostęp do wszystkich swoich umów sprzedaży zawartych w Sklepie.

 

 

15. Sprzedawca nie realizuje Zamówień w dni ustawowo wolne od pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wyznaczenia innych dni nierealizowania Zamówień niż określone w zdaniu poprzednim, po uprzednim umieszczeniu informacji o tym fakcie na stronie internetowej sklepu.

 

 

16. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za niedostarczenie przesyłki z powodu błędnie podanego adresu przez Zamawiającego. W takim przypadku Kupujący jest proszony o ponowne uiszczenie opłaty za przesyłkę lub w przeciwnym wypadku Zamówienie jest anulowane.

 

 

17. Klient jest obowiązany w obecności spedytora (dostarczyciela), sprawdzić zawartość paczki pod kątem uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli Kupujący stwierdzi uszkodzenie opakowania, a po otwarciu również przedmiotu, zobowiązany jest sporządzić protokół reklamacyjny dostępny u spedytora.

 

 

 

 

IV. PRAWA I PRZYWILEJE KLIENTÓW

 

 

 

 

1. Odstąpienie od umowy

 

 

1.1. Na mocy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm) Konsument ma prawo odstąpić od umowy bez podania przyczyny przez wysłanie pisemnego oświadczenia w terminie 10 dni od daty odbioru Towaru.

 

 

1.2 Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 1.1. można złożyć wysyłając mail na adres sklep@sportomat.pl, lub drogą pocztową na adres do korespondencji (podany w górze Regulaminu). Zwracany Towar należy odesłać na adres do zwrotu towaru (podany w górze Regulaminu)

 

 

1.3. Sklep zwróci konsumentowi cenę sprzedaży Towaru niezwłocznie, tj. nie później niż w terminie 14 dni, w formie przelewu bankowego na wskazane przez Klienta konto. Konsument obowiązany jest zwrócić Towar w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu; wraz z kopią dowodu zakupu (np. faktury VAT). Zwrot Towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty wysłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez Konsumenta. Zwrot Towaru odbywa się na koszt Konsumenta.

 

 

1.4. Prawo do zwrotu towaru nie dotyczy podmiotów gospodarczych. Prawo do zwrotu nie obejmuje Towarów zapisanych na nośnikach w postaci nagrań audio i audio-wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania.

 

 

1.5. W przypadku zwrotu lub reklamacji towaru z zamówienia, do którego dołączony był gratis promocyjny, Klient zobowiązany jest zwrócić także przedmiotowy gratis. W przypadku odmowy zwrotu gratisu, Sklep zwróci Klientowi wartość zwróconych lub zareklamowanych produktów, pomniejszoną o wartość gratisu - zgodnie z ceną gratisu.

 

 

2. Reklamacja w czasie objętym gwarancją

 

 

2.1. Wszystkie Towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (rozdarcia, obtarcia, rozcięcia itp.) oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.

 

 

2.2. Reklamacja towaru sprowadza się do zgłoszenia obsłudze Sklepu informacji o usterce, następnie wysłaniu produktu wraz formularzem reklamacyjnym na adres do zwrotu towaru (załącznik 1). Koszty wysyłki pokrywa Kupujący. Po otrzymaniu informacji o reklamacji ze strony Klienta oraz po otrzymaniu Towaru stanowiącego przedmiot reklamacji wraz z wypełnionym formularzem, Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do reklamacji w ciągu 14 dni. Termin naprawy lub wymiany towaru zależy od producenta i wynosi ok. 1 do 2 miesięcy. Wzór formularza reklamacyjnego jest dostępny na dole strony.

 

 

2.3. W przypadku produktów sygnowanych gwarancją "od drzwi do drzwi" (door to door), uszkodzony sprzęt zostaje odebrany przez kuriera w miejscu eksploatacji (adres Klienta), następnie naprawiony i doręczony w to samo miejsce. Klienci nie ponoszą wówczas kosztów związanych z transportem i ubezpieczeniem przesyłki.

 

 

2.4. Zgłoszenia usterki w czasie objętym gwarancją w systemie „od drzwi do drzwi”, prosimy dokonać poprzez kontakt z naszym konsultantem bądź bezpośrednio z importerem/producentem oraz dokładne opisanie zaistniałej usterki. Serwis ustala, czy wymianie lub naprawie podlega cały sprzęt czy tylko uszkodzony element. W drodze kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną Klient jest uprzedzany o planowanym terminie przybycia kuriera. Odebrany sprzęt jest naprawiany bądź wymieniany na nowy i odesłany pod ten sam adres w terminie zazwyczaj do dwóch tygodni.

 

 

2.5. Klientom posiadającym konto w Sklepie, proponuje się skorzystanie z systemu zgłaszania reklamacji RMA, dostępnego pod adresem www.sportomat.pl. Wprowadzenie reklamacji do tego systemu pomaga zaoszczędzić czas Klienta (wypełnienie formularza reklamacyjnego ani kontakt telefoniczny z obsługą sklepu nie są wówczas wymagane).

 

 

3. Niezgodność towaru z warunkami umowy

 

 

3.1. Ustawa o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego z dnia 27 lipca 2002 r. (Dz. U. 141 poz. 1176) nakłada obowiązek odpowiedzialności Sprzedawcy z tytułu niezgodności towaru z umową w przypadku stwierdzenia tej niegodności przed upływem 2 lat od wydania towaru. Przy czym w myśl ustawy, sprzedawca nie odpowiada za niezgodność towaru konsumpcyjnego z umową, gdy kupujący o tej niezgodności wiedział lub, oceniając rozsądnie, powinien był wiedzieć. Klient w przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową, ma 2 miesiące na dokonanie obowiązku informacyjnego i żądanie naprawy lub wymiany towaru na nowy. Jeżeli okaże się to niemożliwe do wykonania lub będzie wymagało nadmiernych kosztów, Klient ma możliwość domagania się obniżenia ceny lub odstąpienia od umowy. Sprzedawca jest zobowiązany do ustosunkowania się do tego żądania w ciągu 14 dni.

 

 

3.2. Reklamację wynikającą z niezgodności towaru z umową, rozpocząć należy nawiązaniem kontaktu z obsługą Sklepu i podaniem przyczyny reklamacji. Następnie po ustaleniu z konsultantem formy/trybu wysyłki – odesłanie na adres do zwrotów (podany w górze strony), Towaru wraz z informacją identyfikującą zakup i opisem niezgodności. Uznana reklamacja wiąże się z wymianą na nowy i wysyłką towaru w ciągu 30 dni licząc od dnia dostarczenia reklamowanego Towaru do Sprzedawcy. Przesyłki wysyłane na koszt firmy Negra Sport nie będą odbierane.

 

 

4. Uszkodzenia lub braki powstałe w transporcie

 

 

4.1 Wszystkie przesyłki kurierskie są objęte ubezpieczeniem od uszkodzeń w transporcie. Ubezpieczenie wygasa z chwilą wręczenia przesyłki odbiorcy, tym samym należy sprawdzać przesyłkę pod kątem uszkodzeń mechanicznych jeszcze w obecności kuriera.

 

 

4.2. W przypadku dostrzeżenia uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu lub braku towaru w przesyłce, Klient jest zobowiązany w obecności spedytora sporządzić protokół reklamacyjny (dostępny u doręczyciela) podpisany przez obie strony. Po otrzymaniu wyjaśnienia od przedstawiciela dostawcy (firmy kurierskiej), Sprzedawca kontaktuje się z Klientem w celu podjęcia dalszych decyzji odnośnie ponownej wysyłki Towaru lub anulowania Zamówienia i zwrotu gotówki.

 

 

5. Wymiana towaru

 

 

5.1. W przypadku, gdy wybrany przez Kupującego rozmiar/model Towaru okaże się nieprawidłowy, istnieje możliwość wymiany na inny na prośbę Klienta. W takich okolicznościach koszty zwrotu i ponownej wysyłki Towaru pokrywa Kupujący. Ponowna wysyłka następuje w ciągu 24h od momentu zaksięgowania wpłaty i zwrotu Towaru. Klient proszony jest o uprzednie skontaktowanie się z obsługą Sklepu i rezerwację pożądanego modelu/rozmiaru/koloru.

 

 

 

V. POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

 

 

1. Dokonując rejestracji w Sklepie, Klient dobrowolnie wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, zachowując prawo do wglądu, poprawy i usunięcia ich z bazy.

 

 

2. Sprzedawca przestrzega zasad ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002r. Dane osobowe Klientów oraz ich adresy e-mail nie są udostępniane podmiotom trzecim, za wyjątkiem firm pośredniczących w transakcjach płatniczych oraz dostawców; dla których dane te są niezbędne do realizacji płatności czy dostarczenia przesyłki.

 

 

3. W czasie wizyty na stronie internetowej sklepu, automatycznie gromadzone są pliki s (małe pliki tekstowe zapisywane na komputerze użytkownika), przechowujące informacje związane z korzystaniem ze Sklepu. W szczególności dotyczą one identyfikacji sesji (w której z kolei znajdują się zakodowane informacje o zalogowaniu, produktach w koszyku, ostatnio oglądanych oraz ustawień sortowania i widoku produktów) oraz ustawień obsługi witryny. Tego typu pliki s są usuwane z chwilą zakończenia sesji (zamknięcia przeglądarki).

 

 

4. Osobną grupę automatycznie gromadzonych plików s stanowią dane dotyczące oglądalności stron internetowych oraz profilu systemowego użytkownika (włącznie z jego adresem IP), gromadzone przez Google Analytics. Dane te są przekazywane spółce Google i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Google używa tych informacji w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, tworzenia raportów dotyczących ruchu na stronach dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z ruchem na witrynach internetowych i korzystaniem z Internetu. Adresy IP użytkowników nie są łączone z żadnymi innymi danymi będącymi w posiadaniu Google.

 

 

5. Podmioty gospodarcze wymienione w punktach 4-5, danych którymi dysponują o użytkownikach Sklepu, nie mogą przekazywać osobom trzecim, chyba że będą zobowiązane uczynić to na podstawie przepisów prawa.

 

 

6. Użytkownik może zrezygnować z s wybierając odpowiednie ustawienia na przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji witryny może okazać się niemożliwe. Korzystając z niniejszej witryny internetowej użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie przez podmioty wymienione w pkt. 4-5, dotyczących go danych w sposób i w celach określonych powyżej.

 

 

7. Korzystanie z niektórych opcji serwisu, jak np. historia zakupów czy dział reklamacji RMA, jest możliwe tylko po dokonaniu rejestracji. Rejestracja jest dobrowolna i nie wymaga się jej do złożenia zamówienia. W czasie rejestracji Klient jest proszony o podanie imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail, nr. telefonu, a także dowolnie przyjętego loginu i hasła. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne Zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Zamawiającego w Sklepie poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

 

 

8. Login i hasło mają charakter poufny. Zamawiający ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem go osobom trzecim. Zamawiający korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za brak aktualizacji danych ponosi Zamawiający.

 

 

9. Klienci, którzy nie są zarejestrowani, również mogą składać Zamówienia, wówczas przy każdym zakupie będą proszeni o podanie imienia, nazwiska, adresu dostawy oraz nr. telefonu i adresu poczty e-mail.

 

 

10. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane do prawidłowej realizacji Zamówień, a także do śledzenia statusu Zamówienia i dokonywania w nim zmian na życzenie Klienta zanim zostanie wysłane. Klienci zachowują prawo do wglądu, poprawy oraz usunięcia swoich danych z bazy adresowej po zrealizowaniu Zamówienia. Czynności tych dokonać można z poziomu strony internetowej sklepu po zalogowaniu lub też poprzez kontakt z obsługą Sklepu.

 

 

11. Każdorazowy kontakt z obsługą Sklepu za pośrednictwem telefonu lub poczty e-mail, wiąże się z wykorzystaniem podanych danych w celu udzielenia odpowiedzi. Konsultanci kontaktują się z Klientami z pośrednictwem tych samych kanałów komunikacji.

 

 

12. Po złożeniu zamówienia, na podany adres e-mail wysyłane jest potwierdzenie przyjęcia zamówienia do realizacji, a w następnej kolejności bieżące informacje o przebiegu tego zamówienia. Klienci, którzy wyrazili zgodę na otrzymywanie informacji o nowościach i promocjach, tą samą drogą otrzymują wiadomości z aktualnym wydarzeniami w Sklepie. Z usługi newsletter można zrezygnować w dowolnym momencie korzystając z formularza na stronie internetowej lub wysyłając maila z informacją o rezygnacji.

 

 

Podmiot zbierający dane:

 

 

Bordom Monika Borowicz

 

ul. Słoneczna 9

62-070 Dąbrowa

 

13. Pytania dotyczące ochrony prywatności należy kierować na adres e-mail sklep@sportomat.pl

 

 

 

 

VI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 

 

 

1. We wszelkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie, mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, oraz innych ustaw, a w odniesieniu do konsumentów również Ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) i Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. nr 141 poz.1176).

 

 

2. Dla celów wykonania regulaminu oraz umowy zastosowanie ma prawo Polskie. W przypadku sporu z konsumentem stosowane będą korzystniejsze przepisy prawa jego miejsca zamieszkania.

 

 

3. Korzystanie z serwisu www.sportomat.pl oznacza akceptację niniejszego regulaminu oraz zasad dotyczących polityki prywatności Sklepu.

 

 

4. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza internetowego zamieszczonego na każdej stronie Sklepu lub wpisując bezpośrednio adres „www.sportomat.pl” oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

 

 

5. Niniejszy regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90 poz. 631). Zabrania się kopiowania, powielania, oraz rozpowszechniania treści postanowień niniejszego regulaminu na użytek komercyjny.

 

 

6. Firma Bordom Monika Borowicz zastrzega sobie możliwość zmiany powyższego regulaminu w każdym momencie.